Zrušení registrovaného partnerství vs. rozvod manželství

Přijetím zákona o registrovaném partnerství umožnila Česká republika vstoupit homosexuálním párům do registrovaného partnerství.

Registrované partnerství má ale bohužel do klasického manželství ještě stále právně daleko, a ačkoli v poslanecké sněmovně již několik let leží návrh na manželství pro všechny, termín jeho případného schválení zůstává bohužel nejasný. Na rozdíl od manželství tak v registrovaném partnerství například nevzniká společné jmění manželů a majetek partneři za doby trvání registrovaného partnerství nadále nabývají sami pro sebe nebo do spoluvlastnictví. V případě rozchodu registrovaného páru však pro proces zrušení registrovaného partnerství platí obdobná pravidla jako pro klasický rozvod manželství. Jaká to jsou a co proces zrušení soudem obnáší?

O tzv. deregistraci neboli zrušení registrovaného partnerství rozhodne soud na návrh jednoho z partnerů. K návrhu se může druhý z partnerů připojit. Pokud tak učiní, případně pokud mají partneři mezi sebou uzavřenou dohodu o bydlení a výživném, soud nezkoumá příčiny rozvratu partnerství a rozhodne poměrně rychle dle požadavků partnerů. Dokonce v případě, že z vyjádření partnerů a předložené dohody vyplývá, že se partneři na zrušení partnerství shodnou, může soud rozhodnout i bez jejich osobní účasti na jednání. To neplatí v případě, že soud bude zkoumat faktické příčiny rozvratu partnerství.

K návrhu na zrušení registrovaného partnerství je třeba kromě dohody o bydlení a výživném mezi bývalými partnery doložit také originál tzv. registrační listiny, která je ekvivalentem oddacího listu.

I vzhledem k tomu, že registrovaní partneři si mezi sebou nemusí vypořádávat majetek či upravovat poměry ke společným dětem, je proces zrušení registrovaného partnerství poměrně rychlou záležitostí. Pro registrované partnerství platí stejné podmínky přiznání výživného jako pro manželství.