Na čem závisí cena kvalifikace čistých prostor podle ISO 14644-1?

Když se řekne ISO 14644-1, mnohým z nás možná nic konkrétního neřekne. Přesto je tento standard zcela zásadní pro odvětví, kde je nutné zajistit mimořádnou čistotu prostředí – ať už v lékárnách, laboratořích či výrobních provozech. Kvalifikace čistých prostor je nezbytná pro zajištění, že prostředí splňuje přísné normy stanovené právě touto normou. Jak ale může tato kvalifikace vypadat cenově? Pojďme se podívat na faktory, které tuto cenu ovlivňují.

Základní faktory ovlivňující cenu kvalifikace

Když přemýšlíme o kvalifikaci čistého prostoru, měli bychom si uvědomit, že cena je ovlivněna mnoha různými faktory. Tyto faktory mohou zahrnovat technickou složitost měření, vybavení potřebné pro měření, dobu potřebnou k analýze a interpretaci výsledků, a mnoho dalšího.

Počet místností

V první řadě je důležitý počet místností, které potřebují být kvalifikovány. Větší zařízení s více místnostmi bude pravděpodobně vyžadovat více času a zdrojů na měření a analýzu než menší zařízení. Větší objekty mohou také vyžadovat větší tým techniků, více měřicího vybavení a často také více specializovaného vybavení.

Výběr ceny za kvalifikaci jednotlivých místností může být také ovlivněn komplexností prostředí. Například místnost s mnoha zařízeními nebo s komplexními ventilačními systémy může vyžadovat více práce a tedy i vyšší náklady na kvalifikaci.

Plocha místnosti

Plocha místnosti je dalším klíčovým faktorem, který může ovlivnit náklady na kvalifikaci. Větší místnosti obvykle vyžadují více měřicích bodů, což znamená více měření a analýz.

Každý měřicí bod může vyžadovat specifické nástroje a zařízení, a každé měření může trvat určitý čas. Při zvyšování počtu měřicích bodů se tedy zvyšují i náklady na vybavení, čas a analýzu.

Objem odebraného vzorku vzduchu

Objem vzorku vzduchu je zásadní pro přesnost a spolehlivost kvalifikace. Větší objemy vzorků obvykle poskytují přesnější a konzistentnější výsledky. Avšak větší objemy také znamenají delší dobu odběru vzorku, což může zvyšovat celkové náklady na kvalifikaci.

Podle ISO 14644-1 musí být vzorky vzduchu odebírány metodami, které zajistí přesnost a opakovatelnost výsledků. To může zahrnovat využití specializovaného vybavení a technik, což může také přidat k celkovým nákladům.

Další faktory ovlivňující cenu

Kromě výše uvedených hlavních faktorů mohou na cenu kvalifikace čistých prostor vliv také další aspekty. Specializovaní technici s hlubokými znalostmi a zkušenostmi v oblasti mohou mít vyšší sazby než méně zkušení technici.

Laboratorní analýza vzorků může také představovat významnou část nákladů. Různé laboratoře mohou mít různé cenové struktury, a způsob, jakým jsou vzorky analyzovány, může také ovlivnit cenu.

Řada společností zabývajících se měřením v čistých prostorách v České republice zveřejňuje ceníky testů v čistých prostorách na svých webových stránkách, např.: https://kvalifikace-validace.cz/ciste-prostory/.

Vzhledem k tomu, že provádění „všech možných“ testů obvykle nemá smysl, je vhodné posoudit svůj čistý prostor a způsob práce v něm pomocí kontrolních seznamů, které připravují společnosti zabývající se testováním čistých prostor, např.: https://kvalifikace-validace.cz/wp-content/uploads/2023/08/ISO-14644-1-Ciste-prostory-Cast-1-Klasifikace-cistoty-ovzdusi-na-zaklade-poctu-castic.pdf.

Závěr

Kvalifikace čistých prostor je zásadním krokem pro mnoho odvětví a její cena může být ovlivněna mnoha různými faktory. Ačkoliv se může zdát, že proces kvalifikace je nákladný, je důležité si uvědomit, že investice do správné kvalifikace může přinést značné dlouhodobé úspory tím, že se předejde problémům spojeným s kontaminací nebo nesplněním přísných průmyslových standardů.

Firmy by měly pečlivě zvážit všechny faktory ovlivňující cenu kvalifikace a najít rovnováhu mezi náklady a kvalitou služeb, aby dosáhly nejlepších výsledků.